آمار انجمن
در کل میانگین
ارسال‌ها: 96
موضوع‌ها: 56
اعضا: 45
تعداد ارسال‌ها در هر روز: 0/49
تعداد موضوعات ایجاد شده در هر روز: 0/28
تعداد ثبت نام کاربر در هر روز: 0/23
تعداد ارسال‌های هر عضو: 2/13
تعداد موضوعات هر عضو: 1/24
تعداد پاسخ‌های موجود در موضوع‌ها: 0/71
عمومی
تازه‌‌ترین عضو: kiishhhnn
اعضایی که ارسال داشته‌اند: 11/11%
بهترین ارسال کننده‌های امروز: هیچ کس (با 0 ارسال)
محبوب‌ترین انجمن: آشنایی با بن سای (با 5 ارسال , 5 موضوع)
برترین معرف‌ها: admin (1 معرفی)

محبوب‌ترین ...
پر پاسخ‌ترین موضوع‌ها: پر بیننده‌ترین موضوع‌ها:
قلمه چوب سخت (1 پاسخ)
آشنایی با بونسای (بونسای چیست؟) (0 پاسخ)
قلمه چوب سخت (735 بازدید)
قلمه چوب نیمه سخت (417 بازدید)
قلمه چوب نرم (381 بازدید)
مزایای قلمه و انواع آن (356 بازدید)
دسته‌بندی بونسای از نظر اندازه (298 بازدید)
آشنایی با بونسای (بونسای چیست؟) (297 بازدید)
نحوه انتخاب بن سای مناسب (279 بازدید)
موزه‌های معروف بن سای در جهان (261 بازدید)
تاریخچه بن سای (252 بازدید)
معرفی انواع فیکوس (رتوزا، جینسینگ، بنجامین، میکروفیلا و ... ) (235 بازدید)
معرفی بیماری های معمول بونسای (207 بازدید)
نحوه و میزان آبیاری بونسای (207 بازدید)
پرورش بونسای از بذر (192 بازدید)
نحوه شناسایی و پیشگیری از بیماری های بنسای ها (181 بازدید)