آمار انجمن
در کل میانگین
ارسال‌ها: 101
موضوع‌ها: 59
اعضا: 90
تعداد ارسال‌ها در هر روز: 0/44
تعداد موضوعات ایجاد شده در هر روز: 0/26
تعداد ثبت نام کاربر در هر روز: 0/39
تعداد ارسال‌های هر عضو: 1/12
تعداد موضوعات هر عضو: 0/66
تعداد پاسخ‌های موجود در موضوع‌ها: 0/71
عمومی
تازه‌‌ترین عضو: khorshidico
اعضایی که ارسال داشته‌اند: 6/67%
بهترین ارسال کننده‌های امروز: هیچ کس (با 0 ارسال)
محبوب‌ترین انجمن: آشنایی با بن سای (با 5 ارسال , 5 موضوع)
برترین معرف‌ها: admin (3 معرفی)

محبوب‌ترین ...
پر پاسخ‌ترین موضوع‌ها: پر بیننده‌ترین موضوع‌ها:
قلمه چوب سخت (1 پاسخ)
قلمه چوب سخت (871 بازدید)
قلمه چوب نیمه سخت (495 بازدید)
قلمه چوب نرم (463 بازدید)
مزایای قلمه و انواع آن (461 بازدید)
دسته‌بندی بونسای از نظر اندازه (398 بازدید)
آشنایی با بونسای (بونسای چیست؟) (385 بازدید)
معرفی انواع فیکوس (رتوزا، جینسینگ، بنجامین، میکروفیلا و ... ) (377 بازدید)
نحوه انتخاب بن سای مناسب (372 بازدید)
موزه‌های معروف بن سای در جهان (360 بازدید)
تاریخچه بن سای (332 بازدید)
معرفی بیماری های معمول بونسای (314 بازدید)
نحوه و میزان آبیاری بونسای (306 بازدید)
پرورش بونسای از بذر (289 بازدید)
نحوه شناسایی و پیشگیری از بیماری های بنسای ها (261 بازدید)
لطفا از این نوع بونسای غیرواقعی نخرید! (جینسینگ) (100 بازدید)