آمار انجمن
در کل میانگین
ارسال‌ها: 16
موضوع‌ها: 15
اعضا: 16
تعداد ارسال‌ها در هر روز: 0/1
تعداد موضوعات ایجاد شده در هر روز: 0/09
تعداد ثبت نام کاربر در هر روز: 0/1
تعداد ارسال‌های هر عضو: 1
تعداد موضوعات هر عضو: 0/94
تعداد پاسخ‌های موجود در موضوع‌ها: 0/07
عمومی
تازه‌‌ترین عضو: amir564
اعضایی که ارسال داشته‌اند: 6/25%
بهترین ارسال کننده‌های امروز: هیچ کس (با 0 ارسال)
محبوب‌ترین انجمن: آشنایی با بن سای (با 5 ارسال , 5 موضوع)

محبوب‌ترین ...
پر پاسخ‌ترین موضوع‌ها: پر بیننده‌ترین موضوع‌ها:
قلمه چوب سخت (1 پاسخ)
مزایای قلمه و انواع آن (0 پاسخ)
آشنایی با بونسای (بونسای چیست؟) (0 پاسخ)
تاریخچه بن سای (0 پاسخ)
موزه‌های معروف بن سای در جهان (0 پاسخ)
نحوه انتخاب بن سای مناسب (0 پاسخ)
دسته‌بندی بونسای از نظر اندازه (0 پاسخ)
معرفی بیماری های معمول بونسای (0 پاسخ)
نحوه شناسایی و پیشگیری از بیماری های بنسای ها (0 پاسخ)
نحوه و میزان آبیاری بونسای (0 پاسخ)
پرورش بونسای از بذر (0 پاسخ)
قلمه چوب نرم (0 پاسخ)
قلمه چوب نیمه سخت (0 پاسخ)
معرفی انواع فیکوس (رتوزا، جینسینگ، بنجامین، میکروفیلا و ... ) (0 پاسخ)
قلمه چوب سخت (577 بازدید)
قلمه چوب نیمه سخت (304 بازدید)
قلمه چوب نرم (284 بازدید)
مزایای قلمه و انواع آن (276 بازدید)
آشنایی با بونسای (بونسای چیست؟) (210 بازدید)
دسته‌بندی بونسای از نظر اندازه (209 بازدید)
نحوه انتخاب بن سای مناسب (192 بازدید)
موزه‌های معروف بن سای در جهان (185 بازدید)
تاریخچه بن سای (181 بازدید)
معرفی بیماری های معمول بونسای (130 بازدید)
نحوه و میزان آبیاری بونسای (113 بازدید)
نحوه شناسایی و پیشگیری از بیماری های بنسای ها (112 بازدید)
پرورش بونسای از بذر (109 بازدید)
معرفی انواع فیکوس (رتوزا، جینسینگ، بنجامین، میکروفیلا و ... ) (106 بازدید)